tło
przelot przelot przelot przelot przelot
obrazek Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE
facebook youtube  
obrazek obrazek
obrazek
obrazek obrazek
 
 

Nota prawna

Regulamin korzystania ze strony internetowej www.lukcze.pl

Funkcja regulaminu
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresam: www.lukcze.pl, zwanych w dalszej części regulaminu stronami Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE.

Użytkowanie stron jest akceptacją regulaminu
Użytkowanie stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE przez dowolnego Użytkownika, oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejszy regulamin oraz, że zgadza się go przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi dóbr osobistych, własności przemysłowej i praw autorskich. Brak zgody na warunki regulaminu uniemożliwia korzystanie ze stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE.

Ograniczanie dostępu
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i na dowolny okres dostępu do stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, w całości lub w części, dla poszczególnych bądź wszystkich Użytkowników, według własnego uznania i bez podania powodu.

Brak gwarancji jakości
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE nie udziela gwarancji dla stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, dotyczącej jakości ich przekazu i odbioru.

Własny użytek osobisty, ochrona prawna
Treść stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE oraz ich zawartość, w tym materiały prezentowane na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE stanowią własność Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE i są prawnie chronione, w szczególności przez przepisy o ochronie własności intelektualnej. Użytkownicy stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE mają prawo przeglądać strony Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE i drukować lub zapisywać pliki z materiałami zamieszczonymi na tych stronach wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, pod warunkiem, że nie usuną z takich wydruków bądź plików informacji o prawach autorskich i innych prawach ani żadnych innych adnotacji dokonanych przez Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE.

Dobre obyczaje
Przy korzystaniu ze stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE użytkownicy powinni przestrzegać przepisów prawa i dobrych obyczajów, w szczególności etykiety społeczności internetowej.

Przekroczenie własnego użytku osobistego
Korzystanie ze stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE w sposób przekraczający własny użytek osobisty jest zabronione. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, że nie mają prawa zmieniać treści stron, uzupełniać ich, łączyć z innymi utworami, powielać, rozpowszechniać ani w inny sposób udostępniać, w tym przesyłać lub udostępniać w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

Znaki towarowe
Nazwy handlowe, nazwy produktów lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE stanowiące chronione znaki towarowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. - Prawo własności przemysłowej (tj.: Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 ze zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

Obowiązek zabezpieczenia
Użytkownicy zobowiązani są we własnym zakresie zabezpieczyć się przed wirusami komputerowymi, programami samokopiującymi, "końmi trojańskimi" i innymi zagrożeniami, które występować mogą na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE lub na stronach, do których odnośniki znajdują się na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE.

Ryzyko własne użytkowników
Użytkownicy, którzy zapisują materiały ze stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE lub ze stron dostępnych przez odnośniki ze stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, czynią to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Prawo do nie reagowania
Użytkownicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, ani żadna z innych osób udostępniających zawarte na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie lub o charakterze ubocznym z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez Ośrodek Łukcze, w odpowiedzi na wiadomości przesłane pocztą elektroniczną lub inną drogą przez użytkowników stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE. W szczególności, w żadnym przypadku Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za utratę zysków, zakłócenia w działalności gospodarczej, utratę programów lub innych danych w systemie obsługi informacji lub w innych systemach, nawet jeśli Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

Rzetelność informacji
Informacje i materiały zawarte na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE zostały opracowane na jej zlecenie w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, ścisłość, kompletność ani aktualność informacji i materiałów zamieszczonych na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE i nie gwarantuje, że ich wykorzystanie na stronach nie naruszyło praw osób trzecich. Użytkownik korzysta z informacji zawartych na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE na własne ryzyko.

Odsyłacze do stron innych podmiotów
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE nie reprezentuje jakiegokolwiek innego serwisu internetowego, do którego istnieje dostęp za pośrednictwem stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE. Przechodząc do serwisu internetowego należącego do innego podmiotu, należy pamiętać, że serwis ten i informacje w nim zawarte nie jest zarządzany ani kontrolowany przez Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, nawet, jeśli w serwisie tym znajduje się logo Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE. Ponadto umieszczenie odsyłacza do serwisu podmiotu innego niż Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE nie oznacza, że Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE ponosi jakąkolwiek odpowiedzialność za korzystanie z tego serwisu i za informacje w nim zawarte.

Informacje nie są ofertą
Żadna informacja zamieszona na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE nie stanowi oferty sprzedaży jakiegokolwiek towaru lub usługi prezentowanej na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE i nie może stanowić podstawy do formułowania roszczeń o zawarcie umowy sprzedaży towaru lub usługi.

Zmiany handlowe
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE może dokonywać ulepszeń lub zmian w opisanych na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE produktach lub rozwiązaniach handlowych w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkowników.

Informacje a dostępne produkty
Informacje publikowane na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE mogą zawierać informacje, odniesienia lub odsyłacze do produktów, programów i usług Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE, które nie zostały zapowiedziane lub nie są dostępne w danym kraju. Tego typu odniesienia nie oznaczają, że Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE zamierza wprowadzić do sprzedaży w danym kraju takie produkty, programy lub usługi. Aby otrzymać informacje na temat produktów, programów i usług dostępnych na danym terenie, należy skontaktować się z Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE.

Domniemana zgoda na wykorzystanie przesłanych materiałów
Ośrodek Łukcze nie oczekuje od Użytkowników przekazywania za pośrednictwem stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE informacji poufnych lub zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane za pośrednictwem stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE do Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE uznaje się za nie poufne. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE jest równoznaczne z udzieleniem Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji i technik, jakie zostaną przysłane do Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE w jakimkolwiek celu.

Zmiany regulaminu
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionego regulaminu na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE. Zamieszczenie na stronach Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE nowego regulaminu będzie każdorazowo wskazane na tychże stronach, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze stron Ośrodka Wypoczynkowego ŁUKCZE po zamieszczeniu zmienionego regulaminu będzie jednoznacznie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.

  obrazek
obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
 
 
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE nad jeziorem Łukcze znajduje się na terenie Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, oddalonego tylko ok. 40 km od Lublina.
 
Bieżące informacje dotyczące
Lokalnej Grupy Rybackiej:
Lokalna Grupa Rybacka
Podstrony
» Domki
» Oferta rekreacyjna
» Organizacja imprez
» Galeria
» Plan ośrodka
» Cennik
» Kontakt
» Regulaminy
Rezerwacja
tel. +48 728 832 846
e-mail:
 
Kontakt
Ośrodek Wypoczynkowy ŁUKCZE
Krasne 42
21-109 Uścimów
 
 
 
     
I Nota prawna I RODO I AMS ECOLOGY Sp. z o.o., ul. Laskowska 1, 21-200 Parczew, NIP 946-26-35-424, REGON 061344551, KRS 0000400049. Sąd Rejonowy
Lublin - Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 20 000 zł
  obrazek
obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek
polecamy
Zadzwoń do nas!